Regulamin

Regulamin serwisu www.thetrap.pl

Administratorem serwisu www.thetrap.pl jest Tomasz Traczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Trusted Investment Tomasz Traczyk”, nip 6751015100 z siedzibą w Krakowie (31-708), ul. Kisielewskiego 44.

Niniejszy regulamin dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej pod nazwą „The Trap”, biuro „The Trap” mieści się na ulicy Św. Marka 25/2.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem thetrap@trusted-investment.com.pl lub numerem telefonu +48 12  422 28 52

Postanowienia ogólne

 1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.thetrap.pl, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania jego treści osobom, które będą brały udział w grze, a nie dokonują rezerwacji osobiście.
 2. Osoby biorące udział w grze zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Rezerwacja

 1. Rezerwacji dokonać można za pośrednictwem strony www.thetrap.pl, telefonicznie u pracownika firmy lub osobiście w siedzibie firmy.
 2. Rezerwacja wybranego terminu następuje poprzez wybór pokoju, daty, godziny rezerwacji  oraz podanie poniższych danych:
  • Imię i nazwisko
  • Adres email
  • Numer telefonu
 3. Po dokonaniu rezerwacji przez użytkownika na podany adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie rezerwacji.
 4. Po dokonaniu rezerwacji przez użytkownika na podany adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie rezerwacji. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem strony www.thetrap.pl oraz gotówki potwierdzenie rezerwacji nastąpi nie później niż w ciągu godziny. W przypadku wyboru płatności standardowym przelewem potwierdzenie rezerwacji nastąpi po zaksięgowaniu przelewu na koncie firmy. 
 5. W dniu gry lub w dniu poprzedzającym grę pracownik firmy może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.
 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza rezerwacji na stronie prosimy o niezwłoczny kontakt escapegames@thetrap.pl Informujemy również, że jest on podstawą i warunkiem skutecznego składania reklamacji z tytułu niemożliwości bądź utrudnień w zakupie biletów online.

Odwołanie rezerwacji

 1. Uczestnikowi gry przysługuje prawo do bezpłatnego odwołania rezerwacji nie później niż na 24 godziny przed jej rozpoczęciem. W przeciwnym wypadku firma może odmówić zwrotu pieniędzy.
 2. Firma w dowolnym momencie może odmówić lub odwołać rezerwację gry z jakiekolwiek powodu uniemożliwiającego przyjęcie uczestników w danym terminie, m.in.: w przypadku braku wypłaty za grę, wystąpienia czynników niezależnych, które uniemożliwią funkcjonowanie biura firmy.
 3. W przypadku odwołania rezerwacji danego terminu przez firmę z powodów niezależnych od uczestnika gry, uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów bądź bezpłatna rezerwacja kolejnego terminu gry.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Uczestnikowi gry, który dokonał rezerwacji, jako konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu (w tym przypadku od rezerwacji terminu gry) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu uczestnik gry powinien wysłać jednoznaczne oświadczenie (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy uczestnikowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

Płatność

 1. Płatność za grę możliwa jest za pośrednictwem strony www.thetrap.pl i serwisu www.przelewy24.pl przy dokonywaniu rezerwacji, przelewem na konto nr: 72 1050 1445 1000 0092 3147 4199, gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie firmy.
 2. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości.
 3. Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.
 4. Jeśli płatność dokonywana jest za pomocą zwykłego przelewu, zalecane jest zrobienie go nie później niż 3 dni robocze przed datą gry. W treści przelewu należy podać dzień i godzinę gry oraz nazwę pokoju. Jeśli okres jest krótszy, należy okazać pracownikowi firmy potwierdzenie przelewu w formie papierowej lub elektronicznej.
 5. Podane ceny zawierają podatek VAT.
 6. Uczestnik gry zobowiązany jest do ewentualnego odwołania zarezerwowanego terminu nie później niż 24 godziny przed grą. W przeciwnym wypadku nie przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy za rezerwację.

Reklamacja

 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę o wszelkich nieprawidłowościach w jej funkcjonowaniu.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firmy klient powinien zgłosić na thetrap@trusted-investment.com.pl
 3. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy.
 4. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Zasady gry

 1. Każdy Użytkownik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność. Firma nie odpowiada za ewentualny uszczerbek na zdrowiu.
 2. W grze mogą brać udział osoby od 16 roku życia, osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w grze jedynie pod nadzorem opiekuna.
 3. Uczestnicy gry nie mogą w trakcie jej trwania być pod wpływem alkoholu bądź innych używek. Firma zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnikom udziału w grze w przypadku, gdy uczestnicy będą pod wpływem wyżej wymienionych środków.
 4. Uczestnicy powinni pojawić się na miejscu 15 minut przed rozpoczęciem gry.
 5. Czas gry to 60 minut.
 6. Użytkownicy odpowiadają za wyposażenie pokoju w trakcie trwania gry. W przypadku uszkodzenia mienia firmy użytkownicy mogą być obciążeni kosztami naprawy.
 7. Na teren gry nie można wnosić żadnych niebezpiecznych przedmiotów (na przykład noży, broni)
 8. Podczas gry istnieje zakaz używania prywatnego wyposażenia elektronicznego takiego jak: latarki, telefony, aparaty oraz kamery.
 9. Zabronione jest filmowanie oraz robienie zdjęć pokoi.
 10. Uczestnik gry może poruszać się jedynie po wyznaczonym terenie.
 11. Uczestnik gry nie może dewastować elementów scenografii.
 12. Uczestnik gry w razie zaistnienia lub zauważania zdarzenia/elementu, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pracownika firmy.
 13. Pracownik firmy ma prawo w dowolnym momencie przerwać grę w przypadku zauważenia istotnych nieprawidłowości, np. elementów zagrażających bezpieczeństwu graczy. W takim przypadku uczestnikom gry będzie przysługiwał zwrot kosztów bądź rezerwacja dowolnego terminu gry w przyszłości.

RODO – Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony www.thetrap.pl jest Tomasz Traczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TRUSTED Investment Tomasz Traczyk NIP: 6751015100 z siedzibą w Krakowie 31-708 ul. Kisielewskiego 44.

 

Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO. Przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług i stron oraz sklepów  internetowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, dotyczącymi zasad przetwarzania przez TRUSTED Investment Tomasz Traczyk Państwa danych osobowych.

 

UWAGA: Na stronie  www.thetrap.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od www.thetrap.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własną politykę dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

 1. Informacje o ochronie danych osobowych Administratorem Państwa Danych Osobowych jest TRUSTED Investment Tomasz Traczyk, z siedzibą 31-708 Kraków ul. Kisielewskiego 44, posiadająca NIP: 6751015100
 2. Kategorie Państwa danych osobowych do przetwarzania to: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, firma reprezentowanego podmiotu, stanowisko. W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.
 3. Państwa dane osobowe pozyskujemy: poprzez realizację umowy sprzedaży oferowanych przez nas towarów i usług
 • i/lub poprzez realizację usługi serwisowej
 • i/lub poprzez wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy
 • i/lub poprzez założenie konta w panelu klienta
 • i/lub poprzez wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną
 • i/lub które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu)
 • i/lub które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych

Dane osobowe przetwarzane przez TRUSTED Investment Tomasz Traczyk gromadzone są w następujących celach:

 • nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a TRUSTED Investment Tomasz Traczyk
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług za zgodą Państwa
 • zawierania i realizacji łączącej umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez TRUSTED Investment Tomasz Traczyk  usług, realizacji zamówień dotyczących towarów oraz realizacji płatności, jak również obsługi reklamacji
 • realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawem, takich jak  wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie
 • ochrony praw TRUSTED Investment Tomasz Traczyk, w tym weryfikacji wiarygodności płatniczej, egzekwowania zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
 • wsparcia obsługi i szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów lub usług. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy TRUSTED Investment Tomasz Traczyk.

 

TRUSTED Investment Tomasz Traczyk,  może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszej Informacji:

 • Podmiotom, z którymi TRUSTED Investment Tomasz Traczyk, zawarła umowę współpracy w celu realizacji łączących umów, realizacji obowiązków ciążących na TRUSTED Investment Tomasz Traczyk przewidzianych prawem oraz realizacji uzasadnionego interesu TRUSTED Investment Tomasz Traczyk w rozumieniu przepisów RODO.
 • W szczególności TRUSTED Investment Tomasz Traczyk  może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Wyżej wymienione podmioty będą zobowiązane na mocy zawartych z TRUSTED Investment Tomasz Traczyk umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez TRUSTED Investment Tomasz Traczyk.
 • Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim – w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków wymaganych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6.ust.1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Dane osobowe dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

 

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez TRUSTED Investment Tomasz Traczyk.
 • sprostowania lub modyfikacji danych osobowych, które Państwa dotyczą,
 • usunięcia Danych osobowych, realizując prawo do bycia zapomnianym,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych,
 • przenoszenia Danych Osobowych,
 • cofnięcia lub całkowitego usunięcia udzielonych zgód marketingowych
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych osobowych.

W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub danych osobowych dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego przez TRUSTED Investment Tomasz Traczyk mają Państwo  prawo poinformować Administratora Danych Osobowych o swoim sprzeciwie za pomocą oświadczenia wysłanego na adres: rodo@trusted-investment.com.pl lub złożonego osobiście w siedzibie TRUSTED Investment Tomasz Traczyk.

Pragniemy również poinformować o możliwości dokonania okresowej aktualizacji powyższej Informacji, zgodnie z obowiązującym prawem, o czym niezwłocznie Państwa będziemy informować.

TRUSTED Investment Tomasz Traczyk dołoży wszelkich starań, aby stosowane środki i procedury bezpieczeństwa – techniczne i organizacyjne, zapewniały wymaganą  prawem ochronę Państwa Danych osobowych. Przetwarzane przez nas dane osobowe są w pełni bezpieczne, a wyrażone zgody na  ich zbieranie i przetwarzanie w każdej chwili mogą zostać wycofane lub zmodyfikowane. Dane osobowe będą przechowywane przez TRUSTED Investment Tomasz Traczyk i/lub Podmioty Przetwarzające dane, tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Serwisanci TRUSTED Investment Tomasz Traczyk

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.