Regulamin

Regulamin serwisu www.thetrap.pl

Administratorem serwisu www.thetrap.pl jest Tomasz Traczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Trusted Investment Tomasz Traczyk”, nip 6751015100 z siedzibą w Krakowie (31-708), ul. Kisielewskiego 44.

Niniejszy regulamin dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej pod nazwą „The Trap”, biuro „The Trap” mieści się na ulicy Św. Marka 25/2.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem thetrap@trusted-investment.com.pl lub numerem telefonu +48 12  422 28 52

Postanowienia ogólne

 1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.thetrap.pl, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania jego treści osobom, które będą brały udział w grze, a nie dokonują rezerwacji osobiście.
 2. Osoby biorące udział w grze zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Rezerwacja

 1. Rezerwacji dokonać można za pośrednictwem strony www.thetrap.pl, telefonicznie u pracownika firmy lub osobiście w siedzibie firmy.
 2. Rezerwacja wybranego terminu następuje poprzez wybór pokoju, daty, godziny rezerwacji  oraz podanie poniższych danych:
  • Imię i nazwisko
  • Adres email
  • Numer telefonu
 3. Po dokonaniu rezerwacji przez użytkownika na podany adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie rezerwacji.
 4. Po dokonaniu rezerwacji przez użytkownika na podany adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie rezerwacji. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem strony www.thetrap.pl oraz gotówki potwierdzenie rezerwacji nastąpi nie później niż w ciągu godziny. W przypadku wyboru płatności standardowym przelewem potwierdzenie rezerwacji nastąpi po zaksięgowaniu przelewu na koncie firmy. 
 5. W dniu gry lub w dniu poprzedzającym grę pracownik firmy może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.
 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza rezerwacji na stronie prosimy o niezwłoczny kontakt escapegames@thetrap.pl Informujemy również, że jest on podstawą i warunkiem skutecznego składania reklamacji z tytułu niemożliwości bądź utrudnień w zakupie biletów online.

Odwołanie rezerwacji

 1. Uczestnikowi gry przysługuje prawo do bezpłatnego odwołania rezerwacji nie później niż na 24 godziny przed jej rozpoczęciem. W przeciwnym wypadku firma może odmówić zwrotu pieniędzy.
 2. Firma w dowolnym momencie może odmówić lub odwołać rezerwację gry z jakiekolwiek powodu uniemożliwiającego przyjęcie uczestników w danym terminie, m.in.: w przypadku braku wypłaty za grę, wystąpienia czynników niezależnych, które uniemożliwią funkcjonowanie biura firmy.
 3. W przypadku odwołania rezerwacji danego terminu przez firmę z powodów niezależnych od uczestnika gry, uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów bądź bezpłatna rezerwacja kolejnego terminu gry.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Uczestnikowi gry, który dokonał rezerwacji, jako konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu (w tym przypadku od rezerwacji terminu gry) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu uczestnik gry powinien wysłać jednoznaczne oświadczenie (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy uczestnikowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

Płatność

 1. Płatność za grę możliwa jest za pośrednictwem strony www.thetrap.pl i serwisu www.przelewy24.pl przy dokonywaniu rezerwacji, przelewem na konto nr: 72 1050 1445 1000 0092 3147 4199, gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie firmy.
 2. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości.
 3. Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.
 4. Jeśli płatność dokonywana jest za pomocą zwykłego przelewu, zalecane jest zrobienie go nie później niż 3 dni robocze przed datą gry. W treści przelewu należy podać dzień i godzinę gry oraz nazwę pokoju. Jeśli okres jest krótszy, należy okazać pracownikowi firmy potwierdzenie przelewu w formie papierowej lub elektronicznej.
 5. Podane ceny zawierają podatek VAT.
 6. Uczestnik gry zobowiązany jest do ewentualnego odwołania zarezerwowanego terminu nie później niż 24 godziny przed grą. W przeciwnym wypadku nie przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy za rezerwację.

Reklamacja

 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę o wszelkich nieprawidłowościach w jej funkcjonowaniu.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firmy klient powinien zgłosić na thetrap@trusted-investment.com.pl
 3. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy.
 4. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Zasady gry

 1. Każdy Użytkownik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność. Firma nie odpowiada za ewentualny uszczerbek na zdrowiu.
 2. W grze mogą brać udział osoby od 16 roku życia, osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w grze jedynie pod nadzorem opiekuna.
 3. Uczestnicy gry nie mogą w trakcie jej trwania być pod wpływem alkoholu bądź innych używek. Firma zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnikom udziału w grze w przypadku, gdy uczestnicy będą pod wpływem wyżej wymienionych środków.
 4. Uczestnicy powinni pojawić się na miejscu 15 minut przed rozpoczęciem gry.
 5. Czas gry to 60 minut.
 6. Użytkownicy odpowiadają za wyposażenie pokoju w trakcie trwania gry. W przypadku uszkodzenia mienia firmy użytkownicy mogą być obciążeni kosztami naprawy.
 7. Na teren gry nie można wnosić żadnych niebezpiecznych przedmiotów (na przykład noży, broni)
 8. Podczas gry istnieje zakaz używania prywatnego wyposażenia elektronicznego takiego jak: latarki, telefony, aparaty oraz kamery.
 9. Zabronione jest filmowanie oraz robienie zdjęć pokoi.
 10. Uczestnik gry może poruszać się jedynie po wyznaczonym terenie.
 11. Uczestnik gry nie może dewastować elementów scenografii.
 12. Uczestnik gry w razie zaistnienia lub zauważania zdarzenia/elementu, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pracownika firmy.
 13. Pracownik firmy ma prawo w dowolnym momencie przerwać grę w przypadku zauważenia istotnych nieprawidłowości, np. elementów zagrażających bezpieczeństwu graczy. W takim przypadku uczestnikom gry będzie przysługiwał zwrot kosztów bądź rezerwacja dowolnego terminu gry w przyszłości.
Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony www.thetrap.pl jest Tomasz Traczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Trusted Investment Tomasz Traczyk”, nip 6751015100 z siedzibą w Krakowie (31-708), ul. Kisielewskiego 44.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora
 3. Na stronie www.thetrap.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od www.thetrap.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.thetrap.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.